Privacy en Cookiebeleid

AssistMedia, gevestigd aan Oranjelaan 49 te Rijswijk en handelsnaam van PHC Beheer BV (KVK 27249209), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

De Functionaris Gegevensbescherming van AssistMedia is te bereiken via zorg@assistmedia.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van patiënten en cliënten

AssistMedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt of omdat uw behandelaar gebruik maakt van onze dienstverlening. In het laatste geval zal de behandelaar u toestemming vragen onderstaande gegevens in te voeren in ons systeem. Dit zijn tevens de gegevens die AssistMedia verwerkt

 

 • Uw E-mailadres
 • Uw dossiernummer zoals dat bekend is bij uw behandelaar
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van behandelaren en beheerders

AssistMedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten Dit zijn tevens de gegevens die AssistMedia van behandelaren en beheerders verwerkt:

 

Behandelaar en beheergegevens

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Profielfoto
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Werkzaam bij
 • Gebruikersnaam
 • Rol

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij en de behandelaar toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zorg@assistmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AssistMedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U de mogelijkheid te bieden vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op uw behandeling(en) en uw kwaliteit van leven tijdens deze behandeling(en)

 

 

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

AssistMedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AssistMedia) tussen zit. AssistMedia verzend periodiek wel geautomatiseerde e-mails ten behoeve van uw onderzoek.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AssistMedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

E-mailadres

dit adres wordt direct na verzending van de laatste vragenlijst binnen een onderzoek verwijderd

 

Dossiernummer
Uw dossiernummer wordt maximaal 1 maand bewaard met uw resultaten. Binnen deze termijn dient uw behandelaar de rapportage van uw onderzoek aan uw medisch dossier toe te voegen.

 

Resultaten onderzoek
De resultaten uit uw onderzoek worden na 1 maand losgekoppeld van uw persoonsgegevens en zijn daarna op geen enkele manier meer naar u te herleiden. Deze gegevens gebruiken wij om verder medisch onderzoek mogelijk te maken met als doel behandelingen, medicatie en andere zaken te kunnen verbeteren.

 

Behandelaar en beheergegevens

De gegevens van behandelaren en beheerders worden bewaard zolang de overeenkomst met de betreffende behandelaar loopt of tot het moment dat de behandelaar of beheerder via zorg@assistmedia.nl zelf heeft aangegeven dat zijn/haar gegevens moeten worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

AssistMedia deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AssistMedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Verwerkers:

 

Flexwebhosting
Datacenter en hostingpartij waar onze webservers staan opgesteld. Uw persoonsgegevens staan op een dedicated server waarvan het technisch beheer en onderhoud door de medewerkers van Flexwebhosting wordt uitgevoerd. Met flexwebhosting is een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin staat vermeld dat zij geen recht hebben op inzage in gegevens die voorkomen in onze database. Onderdeel van de bewerkersovereenkomst is een geheimhoudingsverklaring van alle medewerkers van Flexwebhosting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AssistMedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AssistMedia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zorg@assistmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AssistMedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AssistMedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via zorg@assistmedia.nl

 

https://www.assistmedia.info
Oranjelaan 49
Rijswijk +31 06 55 89 03 16